Integritetspolicy

Hem > Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Doccit AB (nedan enbart kallat Doccit). Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Doccit´s verksamhet.Personuppgiftsansvarig
Doccit är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget. När sker behandling av personuppgifter?

Doccit behandlar personuppgifter när du:
  • 1. Anmäler dig till att delta i våra utbildningar, arbetsgruppsmöten eller andra evenemang/möten som Doccit arrangerar,
  • 2. Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev eller liknande,
  • 3. Bokar/deltar vid demos, blir kontaktad av oss, söker information om oss eller beställer publikationer
  • 4. Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,
  • 5. Deltar i undersökningar
  • 6. Förekommer på fotografier eller på video tagna vid Doccit's evenemang,
  • 7. Söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post.

Behandling av personuppgifter enligt ovan
I de behandlingar som anges ovan hanterar vi kontaktuppgifter inklusive namn, e-postadress, arbetsställe och ibland telefonnummer.

I behandling nummer 6 ovan hanteras bild vilket också är en personuppgift.

I behandling nummer 4 ovan hanteras CV och personligt brev i de fall dessa skickas till Doccit i samband med rekrytering.

Ändamålet för de personuppgiftsbehandlingar som utförs är att fullgöra den behandling som beskrivs ovan i punkterna 1-7.

Ändamålet kan även inkludera att hantera kontakt med kunder och övriga intressenter, bedriva försäljnings- och marknadsföringsarbete och administration samt utbilda och informera om våra tjänster.

Vår lagliga grund för angivna behandlingar kan för samtliga behandlingar i punkterna1-7 i avsnittet ovan vara samtycke.

För behandling som beskrivs i punkt 3 ovan kan även intresseavvägning utgöra laglig grund i de fall Doccit tar kontakt i marknadsföringssyfte.

Utlämnande av personuppgifter
När personuppgifter hanteras av Doccit i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Doccit, i den utsträckning det krävs för att administrera tjänsten.

I samtliga ovan nämnda situationer är Doccit personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Doccit använder sig av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Doccit´s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Doccit´s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse).

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behålle dina personuppgifter så länge det behövs för vårt angivna ändamål och för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera eller är skyldiga enligt lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål i ett år efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, eller längre än så baserat på samtycke.

Kontakt
Doccit, org.nr. 559122-2293, adress: Tenngatan 6, 602 23 Norrköping är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Doccit har utsett Qbase AB till dataskyddsombud.

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av våra webbplatser eller vår tjänst är du alltid välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud genom att skicka ett e-post till info@qbase.se, eller genom att skicka ett brev till Qbase AB, Ferkens Gränd 1, 111 39 Stockholm.

Registerutdrag och rättelser
Under förutsättning att Doccit är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Doccit på den adress som anges nedan under rubriken "Kontakt". Doccit kommer att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Doccit är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig) samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Doccit eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Doccit (kontaktuppgifter anges under rubriken "Kontakt" nedan).

Vänligen kontakta oss på Doccit om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, varpå Doccit kommer att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är mycket viktig för Doccit och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt.

Skulle Doccit ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, har du också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookies

Vad är cookies
Cookies är små bitar av text som din webbläsare skickar via den webbplats du besöker. En cookie-fil lagras i din webbläsare och tillåter Tjänsten eller en tredjepart att känna igen dig för att ditt nästa besök ska förenklas och göra Tjänsten mer tillgänglig.

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessions" cookies.

Hur Doccit använder sig av cookies
När du besöker doccit.se, kan vi komma att lagra ett antal cookies i din webbläsare.

Vi använder cookies av följande skäl: för att aktivera vissa funktioner, möjliggöra statistik och lagra dina preferenser,

Vi använder både session och beständiga cookies samt olika typer av cookies:

Grundläggande cookies
Vi kan använda grundläggande cookies för att verifiera användare och förhindra bedrägeri av användarkonton.

Tredjeparts cookies
Förutom våra egna cookies, kan vi också använda olika tredjeparts cookies för att rapportera användarstatistik för Tjänsten och så vidare.

Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade från intrång. Doccit har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Läs om Cookies